Kvantna dijagostika princip rada

Kvantna dijagnostika

Kad god imamo neki zdravstveni problem odlazimo kod lekara kako bi nam pomogao. Tada nas lekar šalje na razne preglede kod raznih specijalista medicine kako bi mogli da ustanove odakle potiče problem. Vreme kada su za analizu stanja organizma bili potrebni brojni pregledi, nekada i nekoliko sedmica, odavno je za nama.
Savremene tehnologije koriste naučna dostignuća koja pojednostavljuju analize stanja organizma, a da pri tome one nisu agresivne i neprijatne, čineći ih povoljnijim za pacijenta.

Kvantna dijagnostika, Medicomat NLS (DIACOM) ima mogućnost procene stanja snimanjem na kvantnom nivou promena u organima tela, histološkim ili citološkim strukturama i na taj način proceni opšte zdravstveno stanje pacijenta kao i da predvidi  mogući razvoj nekog zdravstvenog problema u budućnosti. Koristeći magnetnu rezonancu i merenje frekvencija elektromagnetnih impulsa tela, aparat dobija jasnu sliku stanja organizma, ukazuje na neke nepravilnosti i mogućnost oboljenja, mnogo pre nego što se ona sama manifestuju na fizičkom nivou.
Pregledom na Medicomat NLS dobija se na vremenu jer je moguće za 70 minuta analizirati skoro cello telo. Na osnovu te analize lekar će odlučiti da li pacijent treba da ide kod nekog lekara specijaliste na pregled, time se dobija na vremenu što je veoma važno kod obolelih jer bolest ne čeka.
Nisu potrebni vađenje krvi, zračenje ili bilo kakve neprijatne procedure, a sama analiza podrazumeva kompletan organizam – kardio-vaskularni sistem, digestivni trakt, jetra, pankreas, prostata, jajnici i materica, polni hormoni, bubrezi, pluća, reproduktivni organi, stanje kože, mozga, endokrinog sistema i imunog sistema.

Kako aparat radi?

Ljudsko telo se sastoji od velikog broja ćelija koje kontinuirano rastu, razvijaju se, diferenciraju i umiru, ali se i neprestano regenrišu kroz sopstvenu deobu. U telu odrasle osobe 25 miliona ćelija podeli se u minuti, dok se regeneriše oko 100 miliona krvnih ćelija. Tokom procesa ćelijske deobe i rasta, atomska jezgra pod naponom stvaraju bazičnu osnovu naših ćelija a superbrzi elektroni izvan jezgra su u neprestanim promenama zbog čega dolazi do konstantnog emitovanja elektromagnetnih talasa u vidu fotona. Ti talasi koje naše telo emituje su pokazatelj stanja našeg organizma i razlikuju se od stanja do stanja u komparaciji: zdravo, manje zdravo, bolesno, itd. Ukoliko smo u stanju da pročitamo ove elektromagnetne talasne signale, možemo “pročitati” i stanje našeg organizma.

Kvantna (quantum) medicinaFrekventna dijagnostika i terapija: Diacom aparat smatra da je osnova svake bolesti upravo promena frekvencije tih izvanjezgarskih ćelijskih elektrona, promene njihovih orbita koje prouzrokuju promene na nivou atoma, zatim u malim, pa većim biomolekulima, konačno promenama u samoj ćeliji i organu (nidusu) koji ona čini. Jednostavno, ukoliko se promeni frekvencija elektrona, promeniće se elektromagnetni talas koji stiže od posmatranog atoma. Aparat očitava povratni signal i uporednom metodom očitava vrednosti koje su izvan standardnog nidusa.

Te promene do kojih dolazi zbog bolesti i fizičkih promena u nutritivnoj oblasti su obično slabe i variraju od nano do mikrogausa. U principu, energija i frekvencija prolaze kroz pojačavač i stižu u kompjuter koji ih potom procesira upoređujući dobijene rezultate sa onima koje spadaju u normalne kvantne vrednosti. Veličina dobijenih vrednosti ukazuje na prirodu i vrstu promena ćelijskih vrednosti, a eventualni poremećaji se objašnjavaju kao klinička slika.

Na primer: ćelije raka se razlikuju od normalnih ćelija pa se tako razlikuju i njihovi elektromagnetni talasi. Apart šalje signal i ako dođe do odgovora, rezonance, koji nije primeren zdravoj ćeliji već je primeren tumorskim ćelijama on ih prepoznaje i daje indiciju da postoji pretnja od maligniteta ili je već akutno stanje bolesti.

Generalno, analizom stanja organizma na energetskom nivou tj kako ćelije komuniciraju jedna sa drugom, lekar može za kratko vreme dobiti optšu sliku stanja organizma i shodno tome preduzeti odgovarajuću medicinsku akciju.

Dr Slobodanka Goršić